Gudstjänstwebben

Gudstjänstens flöden

När Paulus talar om den kristna gudstjänsten ryms både frihet och ordning. Samtidigt som var och en har något att bidra med ställer Paulus upp ordningar för gemenskapens bästa, föreskrifter som kan vara ganska detaljerade. Nådegåvorna och gudstjänstordningarna är alla rotade i kärleken. Det styrker den gemensamma uppbyggelsen i tro, hopp och kärlek.

Att hålla samman frihet och ordning är viktigt för alla kristna gudstjänster, oavsett om de kallas gudstjänst, andakt, mässa eller lovsångsgudstjänst. Därför vill vi tala om fyra gudstjänstflöden: Samling – Ordet – Delande – Sändning.

Vad innebär nu detta? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp … Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

1 Korinthierbrevet 14:26, 33

Då gudstjänstens olika moment knyts till ett särskilt flöde skapas möjlighet att kombinera stora lokala variationer med en tydlig ordning. Ordet ”flöde” markerar både rörelsen och grundrytmen i gudstjänsten. Gudstjänstmomenten under respektive gudstjänstflöde finner sin plats och mening, blir tydliga, när vi ser de olika flödena och vad de syftar till.

De fyra gudstjänstflödena följer en rytm som känns igen i många sammanhang. Det skapar delaktighet både för dem som är vana att gå i kyrkan och för dem som inte är det. Vid Samlingen hälsar vi på varandra och förbereder oss på att fira gudstjänst. De centrala delarna i gudstjänsten är Ordet och Delande. Genom Ordet möter vi Guds tilltal. I Delande fördjupas gemenskapen med Gud och andra. Till sist avslutas gudstjänsten med Sändning: vi bryter upp och återvänder till vardagen.

Gudstjänstflöden finns i nästan alla kyrkor. Många kyrkor använder orden Samling – Ordet – Bordet – Sändning. När vi nu använder ordet Delande i stället för Bordet inkluderas mycket mer än tidigare.

Här ryms former som redan i dag är en del av gudstjänsten, samtidigt som nya kan inkluderas och finna en plats i den breda kristna traditionen.

Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Romarbrevet 12:1-2

Paulus utgår från att de kristnas förvandling börjar med den andliga gudstjänsten. De kristna förvandlas genom tankens förnyelse till att kunna avgöra vad som är Guds vilja. Gud ger dessutom kraften att handla därefter. De kristnas svar på Guds barmhärtighet är att göra det goda, det som behagar Gud, det fullkomliga. Så blir livet en andlig gudstjänst i växelverkan mellan Guds tilltal och människans gensvar.

Varje moment i gudstjänsten inordnas i ett gudstjänstflöde. Det ger riktning och syfte, intention, åt dess innehåll. Detta har en pedagogisk funktion som gör det lättare för den som för­ bereder, och för församlingen som firar gudstjänsten, att vara delaktiga. Avsikten är också att fördjupa mening och syfte med gudstjänsten som helhet och i dess olika delar. Därför är gudstjänstflödenas intention:

gudstillvändhet – gudstillit – gudslikhet – gudstjänst.

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammaroch länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet." Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: "Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen."

Uppenbarelseboken 7:9-12

Visionen som Johannes får av den himmelska gudstjänsten inför Guds och Lammets tron har varit en ikon för lovsång och tillbedjan i alla tider. Kyrkans gudstjänst inkluderar människor av alla folk. Det är den kämpande kyrkan som kommer ur det stora lidandet. Det är den segrande kyrkan som möter sin Gud. Det är den missionerande kyrkan som vittnar om hur Gud verkar i skapelsen och i frälsningen och som nu firar gudstjänst.

Gudstjänstens moment utformas utifrån lokala förutsättningar och tider. De konstituerande behöver finnas med, men valfria moment kan läggas till eller dras ifrån. Själva flödet med sina fyra olika delar ger en grundrytm, för att skapa igenkänning och tydlighet, medan

gudstjänstflödenas moment har en mångfald av former.

De fyra gudstjänstflödena ger en balans mellan frihet och ordning. Med en yttre ram får de olika momenten möjlighet till en variation av kreativa uttryck.

Gudstjänstflödena kan användas i olika samlingar. I det följande är de formulerade för söndagens gudstjänst, men de passar också vid en andakt med scouterna eller för en begravnings­ gudstjänst. Moment och innehåll växlar, men flödena finns kvar och ger riktning.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto