Gudstjänstwebben

Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard, enkel ordning

Anvisningar

Grundstruktur för en gudstjänst enligt kyrkohandbokens ordning för "Gudstjänst med nattvard". Används som exempel och inspiration och anpassas och fylls med eget innehåll.

Ordning

Kyrkohandbokens ordningar följer fyra flöden: Samling, Ordet, Delande och Sändning. Omfattning och innehåll inom varje flöde kan varieras.

Moment i Gudstjänst med nattvard, enkel ordning

Samling

Gudstillvändhet

Inledning

Ljuständning, sång/musik och/eller klockringning


Instruktioner

I planeraren klickar du "hantera" på materialen för att välja material som passar dagen, leta i hela materialbanken, eller redigera momentet med egen text.

Gemensam sång eller annan sång / musik

Sångens titel


Ingångsord

Bibelord eller bönens namn (Eller ingen rubrik)


Instruktioner

Till exempel dagens psaltarpsalm eller en bön.

Välkomnande, inledning till nattvard

Bön

Bön inför gudstjänsten/tillbedjan

Bekännelse, kyrie och förlåtelsens ord

Tackbön efter förlåtelse

Gemensam sång *

Sångens titel

Gemensam sång: Helig / lovsång. De samlade får gärna stå upp.

Dop / barnvälsignelse / tacksägelse etc.


Instruktioner

Bra plats i gudstjänsten för dop, barnvälsignelse, medlemsintagning etc.

Barnens stund

Tema eller namn


Instruktioner

Ett moment i gudstjänsten speciellt utformat för barnen. Det kan till exempel vara en bibelberättelse, drama, lek eller gemensam sång.

Gemensam sång, annan sång/musik eller kreativt uttryck

Sångens titel (eller motsvarande)

Ordet

Gudstillit

Textläsning

Bibelord

Gammaltestamentlig text och/eller episteltext utifrån kyrkoårets söndag och/eller gudstjänstens tema.

Automatiskt moment

När den här mallen används i en gudstjänst kommer automatiskt bibeltexten för den aktuella dagen hämtas.

Växelläsning / gemensam sång / annan sång/musik / kreativa uttryck eller annan respons

Sångens titel (eller motsvarande)

Textläsning *

Bibelord

Evangelietext utifrån kyrkoårets söndag och/eller gudstjänstens tema. De samlade får gärna stå upp.

Automatiskt moment

När den här mallen används i en gudstjänst kommer automatiskt bibeltexten för den aktuella dagen hämtas.

Växelläsning/ gemensam sång / sång / musik / kreativa uttryck eller annan respons

Sångens titel (eller motsvarande)

Predikan

Predikans tema, budskap eller namn på den som predikar.

Reflektion

Tystnad / trosbekännelse / sång / musik / kreativa uttryck


Instruktioner

En stund för reflektion, eftertanke och kanske egen bön. Passar ofta tillsammans med en solosång knutet till predikans tema, ett instrumentalt stycke eller en kort stund i tystnad.

Delandet

Gudslikthet

Gemensam sång / sång / musik och insamling

Sångens titel (eller motsvarande)

Instruktioner

Alternativ plats för insamling: under utdelandet av nattvarden.

Nattvard

Tillredelsen - bordet dukas klart

Instruktioner

Om allt inte står förberett när gudstjänsten börjar kan nattvardsbordet dukas klart här. Antingen under slutet av föregående sång, under tystnad, eller samtidigt som nattvardsledaren pratar.

Inbjudan till nattvard

Nattvardsbön

Instiftelseord

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.

Amen

- Visa mindre

+ Visa mer

Brödbrytelsen

Fridshälsning


Instruktioner

De samlade önskar varandra "Guds frid".

Anvisning för nattvardens ordning och rörelse i rummet

Instruktioner

Informera de samlade om de praktiska arrangemangen för nattvardsfirandet, eventuella bönestationer, var man kan få förbön och så vidare. Det gäller särskilt frågor om hur man går fram och tar nattvarden och hur man gör om man vill ta nattvard men behöver sitta kvar i bänken. Tänk också på eventuell information om alkoholfritt vin, glutenfritt bröd och sådant som kan röra dem med födoämnesallergier. Informationen avslutas med en tydlig inbjudan.

Gemensam sång

O Guds Lamm

Utdelande av nattvarden

Instruktioner

Utdelandet av nattvarden sker ofta i samband med ett antal gemensamma sånger där de samlade samtidigt kan röra sig i rummet, ta emot nattvarden, få förbön, tända ljus och/eller uttrycka sin bön på olika sätt på olika platser i rummet.

Ev. insamling


Instruktioner

Alternativ plats för insamling. T.ex som en plats att besöka vid rörelse i rummet under nattvarden.

Sändning

Gudstjänst

Bön

Tacksägelse och förbön

Bön / förbön

Ev. bönens titel


Automatiskt moment

När den här mallen används i en gudstjänst kommer automatiskt förbönsämnen för den aktuella dagen hämtas.

Instruktioner

Fri bön/växelbön för det som sker i församlingen under veckan som kommer, för de insamlade gåvorna och för världen långt borta och nära. (Förbönen kan även formas som ett kyrie, med en bön om Guds förbarmande.) Använd Equmeniakyrkans färdigskrivna förbön eller formulera en egen. Pålysningar av informativ karaktär kan ske i samband med denna bön eller som ett eget moment tidigare i gudstjänsten.

Gemensam sång *

Sångens titel

Sändningsord *

Välsignelsen *

Sång / musik / kreativa uttryck

Sångens titel (eller motsvarande)

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto