Gudstjänstwebben

Ekumeniska gudstjänster

Många församlingar firar gudstjänst tillsammans med andra kyrkor, eller sammanlyser sina gudstjänster vid vissa tillfällen. Samarbetskyrkor har utvecklat egna ordningar. Gudstjänster kan äga rum i ekumeniska arbetslag, i sjukhuskyrkan, på fängelser eller i universitetskyrkan. Under lokala ekumeniska råds paraply anordnas gudstjänst regelbundet eller med anledning av särskilda händelser i samhället. De senaste decenniernas internationella gudstjänstförnyelser har nått svenska kyrkosamfund och utjämnat tidigare skillnader. Därför kan vi känna igen varandras ordningar när vi firar gudstjänster, exempelvis i Böneveckan för kristen enhet, Taizégudstjänster eller veckomässor på institutioner.

Möjligheter och svårigheter

Ibland firas gudstjänster gemensamt med församlingar från olika kyrkofamiljer. Detta ger en möjlighet att upptäcka gudstjänsttraditioner som är olika ens egen. För de allra flesta är det lokala samarbetet mellan stadens eller bygdens församlingar det mest synliga tecknet på ekumeniska strävanden. En lokal ekumenisk gudstjänst utgör ett tydligt tecken både för församlingarna själva och för samhället i stort att kyrkan ytterst sett är en, sänd av Jesus Kristus för evangeliets skull. Det finns en koppling till den världsvida kyrkan, vilket vidgar perspektiven ännu mer.

Samtidigt bjuder ekumeniska gudstjänster på svårigheter när olikheterna kyrkosamfund emellan blir tydliga, till exempel vid nattvardsfirande. I det lokala ekumeniska samarbetet går det ofta att lösa den här typen av svårigheter genom att man följer den kyrkas ordningar som står värd för gudstjänsten. Ibland firas av olika skäl de ekumeniska gudstjänsterna alltid i samma kyrkorum. Då blir det viktigt att i förberedelserna föra samtal om betydelsen av mångfald, om vikten av att alla medverkande traditioner blir synliga i gudstjänsten och om hur det ska ske. Det kan också vara viktigt att låta varje företrädare följa sin tradition när det gäller liturgisk klädsel och praxis vid nattvarden. Sveriges kristna råd har tio tumregler för ekumeniskt samarbete, som kan bli en god ledstjärna i detta samtal.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto