Gudstjänstwebben

Musik och kreativa uttryck

Musik är bärande i den kristna gudstjänsten. Ord av lovsång, sorg, tröst, förtvivlan och glädje får liv när de förmedlas med musik. Gudsmöten sker, gemenskap mellan människor skapas, pressade själar kommer till ro. Kreativa uttryck handlar inte bara om gudstjänsten utan om hela vår förståelse av vad det innebär att vara församling och människa, skapad till Guds avbild. Utifrån detta synsätt blir det viktigt för kyrkan att reflektera över synen på musik och andra kreativa uttryck.

Musik och kreativa uttryck bär teologin, men är också med och formar den. Sånger minns vi och nynnar på i vardagen. Konsten kan nå längre än talade ord förmår. Därför är det viktigt att ställa sig frågor som: Vilket budskap eller vilken teologi förmedlas i de kreativa uttryck vi använder? Är det samma teologi som i de talade delarna i gudstjänsten? Vilken gudsbild sjungs in i oss? Hur kan musik och kreativa uttryck förstärka gudstjänstens syfte?

Funktion

De kreativa uttrycken kan ha olika funktioner i en gudstjänst. Ofta är det de som skapar ramar och struktur. De kan leda från ett flöde till ett annat, till exempel ett instrumentalt stycke mellan Ordet och Delandet. Kreativa uttryck kan vara den huvudsakliga bäraren av budskapet i gudstjänsten. De kan vara bärare av ett moment i gudstjänsten, exempelvis kan en bön eller ett bibelord sjungas i stället för att talas. En sjungen välsignelse har alltså samma dignitet som den talade och ersätter den. Det betyder också att förkunnelsen kan ske i form av exempelvis bilder eller dans och inte nödvändigtvis med det talade ordet.

Koinonia, gemenskap, är bärande i den kristna kyrkan. Att sjunga, växelläsa en bibeltext eller be tillsammans – att låta sin egen röst bli en del av ett vi – kan, när det fungerar som bäst, skapa just denna gemenskap. Men också delad tystnad kan skapa gemenskap.

Kultur

Musik och andra kreativa uttryck bär inte bara teologi utan också församlingskultur. De musikgenrer som används i gudstjänsten är starka markörer för spiritualitet och identitet. Förutom frågor om teologi kan det också vara värdefullt att ställa frågor om vilken kultur vi skapar när vi väljer genrer och uttryck. Stämmer den överens med den församling vi vill vara, den som är uttryckt i församlingens grunddokument? Svarar den mot några få personers preferenser, eller finns det en bred överensstämmelse och igenkänning? Om vi öppnar för kulturella uttryck som församlingen i stort är ovan vid, vilken är intentionen? Hur hanterar vi att olika genrer väcker olika känslor hos gudstjänstbesökaren?

Sammantaget är det viktigt att gudstjänstledaren i förberedelsen lyssnar in församlingen i dess olika delar.

Flöden och intentioner

I planeringen av gudstjänsten är musik och andra kreativa uttryck en viktig resurs för att ge färg, form och ton åt flödena och deras intentioner och på så sätt förstärka deras olika karaktär. 

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto