Gudstjänstwebben

Gudstjänst i mångfald och på olika språk

Den världsvida kyrkan har på ett konkret sätt blivit synlig i våra församlingar över hela landet genom migration, men också genom svenskars erfarenhet av att bo och arbeta i andra länder. Detta ställer våra gudstjänster inför särskilda utmaningar.

Gudstjänst i mångfald

Att kunna förstå och känna sig delaktig är naturligtvis viktigt också vid gudstjänst med deltagare från olika länder. Med fyra fasta flöden kan gudstjänstordningarna varieras. I vissa sammanhang har vittnesbördet, dansen eller ikonen ett stråk av identifikation över sig som gör att människor känner större delaktighet.

Många kyrkor har en annan ordning än Equmeniakyrkan exempelvis när det gäller om både kvinnor och män kan vara diakon eller pastor. Gudstjänsten ska präglas av ömsesidig hänsyn. Ofta möter vi en stor acceptans för en inkluderande hållning. Det som inte hade kunnat fungera i andra delar av världen kan mycket väl fungera i Sverige.

Gudstjänst på olika språk

Textläsning, bön, musik, vittnesbörd och predikan kan ske på olika språk. Det ger samhörighet. Ofta är dock rekommendationen att gudstjänstspråket ska vara svenska för att ytterligare underlätta inkluderingen i det svenska samhället. Då kan exempelvis en skriven sammanfattning av predikan på andra språk vara till hjälp, liksom olika symboliska uttryck. Ett annat tips är att ha en liten ordlista tillgänglig med de ord som ofta återkommer i gudstjänsten, översatta till de språk många gudstjänstdeltagare talar.

Ofta är det lättare att följa med i vad som händer i gudstjänsten om gudstjänstledaren memorerat det som ska sägas, snarare än att han eller hon läser innantill. Rörelsen i rummet under flödet Delande ger stort utrymme för deltagande och identifikation.

I materialbanken finns några böner och texter översatta till andra språk än svenska, som en resurs att använda i gudstjänster som firas med människor som talar olika språk. Förslagsvis kan i en sådan gudstjänst Vår Fader eller Trosbekännelsen bytas ut mot annat språk än svenska, eller så kan Välsignelsen uttalas på annat språk. Alternativt kan Välsignelsen visas på storbildsskärm på andra språk samtidigt som den uttalas på svenska.

Börja planera gudstjänster med Gudstjänstwebben

Ett konto på Gudstjänstwebben är helt gratis.

Skapa konto